امروز چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ |  2019-10-16
 
عضویت در انجمن
اساسنامه انجمن

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن دوستی ایران و سوئد

مقدمه

با توجه به سوابق و پیشینه تاریخی فرهنگی و ضرورت ایجاد زمینه دوستی و الفت بین ملتها و علاقمندی به روابط دوستانه و ارتباط متناسب منطقی و متعارف و مطلوب میان کشورها و در جهت ایجاد و تداوم و ماندگاری این نوع روابط و بهره مندی از آثار حیات بخش صلح و دوستی این انجمن تشکیل می گردد.

 

فصل اول – کلیات و اهداف:
ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن دوستی ایران و سوئد است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می شود.

ماده 2

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع توسعه همکاری های بین المللی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3

محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی و فراملی است.

ماده 4

محل: مرکز اصلی انجمن در استان تهران شهرستان تهران به نشانی: تهران میرداماد جنب پمپ بنزین خیابان کازرون شمالی پلاک کد پستی: 1919973113 واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از وزارت کشور برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده 5
تابعیت
انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 6

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده 7

دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 100000 ریال می باشد که از سوی هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده 8

هیأت موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل انجمن قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت.

ماده 9

اهداف انجمن عبارتند از:
1- تحکیم و گسترش روابط دوستانه و برادری بین مردم دو کشور
2- پیشبرد اهداف مشترک دو ملت در زمینه های فرهنگی، علمی، فنی، ادبی، هنری، اجتماعی و زمینه سازی برای فعالیتهای اقتصادی

فصل دوم: ساختار
ماده 10

ارکان انجمن عبارتند از 1- مجمع عمومی اعضا 2- هیأت مدیره 3- بازرس

ماده 11

مجمع عمومی موسس همان هیأت موسس بوده و وظایف ذیل را داراست:
1- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس انجمن
2- تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن
3- انتخاب اولین مدیران و بازرسان
تبصره1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره2: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تأیید وزارت کشور و وزارت امورخارجه اتخاذ می شود.
تبصره3: مجمع عمومی موسس با نظارت نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت کشور برگزار می شود.

ماده 12

مجمع عمومی عادی:
مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده 13

مجمع عمومی عادی سالانه در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره1- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله حداقل 15 روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
تبصره2- مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس ها یا به در خواست یک پنجم اعضاء، در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید، تشکیل می گردد.
تبصره3- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل 15 روز و حداکثر 30 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد.
تبصره4- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های انجمن روزنامه اطلاعات می باشد.

ماده 14

وظایف مجمع عمومی عادی:
1- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس ها
3- تعیین خط مشی کلی انجمن
4- تعیین خط مشی کلی انجمن
5- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
7- عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان
8- تعیین حق عضویت
9- تصویب انتشار نشریه

ماده 15
مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1- با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس
2- با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.
تبصره1- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رأی دارند تشکیل می گردد.
تبصره2- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 16
وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
1- تصویب تغییرات اساسنامه
2- بررسی و تصویب یا رد انحلال انجمن
3- تغییر در میزان سرمایه
4- انحلال قبل از موعد
5- هرگونه تغییر در ماهیت

ماده 17
مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی، و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره 1- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبول نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
تبصره 2- رئیس هیأت مدیره، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.
تبصره 3- مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.
تبصره 4- تصمیمات متخذه تمامی مجامع پس از تأیید مراجع نظارتی مذکور قابل اجرا خواهند بود.

ماده 18
هیأت مدیره:
موسسه دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل خواهد بود.
تبصره 1- جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره 2- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب در طول سال، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره 3- دعوت از اعضای هیأت مدیره می بایست حداقل 2 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده 19
در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی، انجام وظیفه خواهد نمود.
در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقی مانده اعضاء برگزار خواهد گردید.

ماده 20
هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی 2 بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس، تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده 21
اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید.
تبصره 1- هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمت ها حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او  را تعیین کند.
تبصره 2- مدیرعامل (دبیر) نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی.
تبصره 3- هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.
تبصره 4- هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای سایر اعضاء هیأت مدیره تعریف نماید.
تبصره 5- هیچ فردی نمی تواند همزمان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی بیش از یک انجمن دوستی را عهده دار باشد.

ماده 22
هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده 23
هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح زیر می باشد:
حفظ  و حراست اموال منقول و غیر منقول رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده. بطورکلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد، پس از تصویب مجمع به نام انجمن، انجام دهد.
همچنین هیأت مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باید دستور کار مجمع عمومی زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدی خود، نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.
تبصره 1- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ، تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.
تبصره 2- هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ 10000000ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید.

ماده 24
انجمن دارای 1 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رای کتبی و برای مدت یکسال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 25
اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:
1- کسانیکه به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی، کلا و یا بعضا محروم شده باشند.
2- مدیران و مدیرعامل
3- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- همسر اشخاص مذکور دربند 2

دسترسی سریع
   ::  معرفی
معرفی انجمن دوستی ایران و سوئد

هدف انجمن دوستی ايران و سوئد :
تلاش برای آشنايی و دوستی ايرانی ها و سوئدی ها
 

ارتباط با ما

4th Floor, Tara Bldg., No.12, Malek - o - Shoara Bahar St., Taleghani Ave., Tehran - Iran

Postal Code: 1585736734

Tel. : + 98 21 88348596

Email: info@swedeniran.org

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن دوستی ایران و سوئد محفوظ می باشد.
طراحی سایت : ایران طراح